IPN„Gazeta Polska Codziennie”, a za nią kilka innych mediów, w tym nasz portal, poinformowało na temat odmowy przez IPN przesłuchania byłego esbeka, który twierdzi, że ma wiedzę na temat zbrodni katyńskiej. IPN na swoim stronach wydał już oświadczenie. Przytaczamy jego treść.

„W związku z artykułem pt. „IPN nie chce informacji o stalinowskich zbrodniach”, jaki ukazał się 10 lipca br. w „Gazecie Polskiej Codziennie”, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, że w toku śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej postanowieniem z 30 czerwca 2015 r. oddalono wniosek dowodowy pokrzywdzonego Piotra Woyciechowskiego o przesłuchanie wskazanego przez niego świadka na okoliczność wiedzy tej osoby o polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w 1940 r. w obozie jenieckim w Kazachstanie i ich eksterminacji na terenie Kazachstanu.

Przesłanką oddalenia wniosku był fakt, że okoliczność mająca być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy Zbrodni Katyńskiej – brak jest podstaw do wiązania istnienia obozu jenieckiego w Kazachstanie i dokonania mordu na tych jeńcach z eksterminacją polskich obywateli, dokonaną na podstawie uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), podjętej w Moskwie w dniu 5 marca 1940 r. Ofiarami Zbrodni Katyńskiej stali się jeńcy wojenni w liczbie nie mniejszej niż 14 463 osób, którzy byli przetrzymywani w „specjalnych obozach” jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oraz zamordowani obywatele polscy – osoby cywilne w liczbie nie mniejszej niż 7 305, aresztowani i osadzeni w więzieniach na terenach okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tereny określane w nazewnictwie ZSRR jako tzw. Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś).

Jednocześnie w postanowieniu o oddaleniu wniosku dowodowego zawarto stwierdzenie, że informacje o utworzeniu na terenie Kazachstanu obozu dla polskich jeńców wojennych i ich eksterminacji tam w 1940 r. „zostaną procesowo wyjaśnione w odrębnym postępowaniu karnym, wdrożonym w Oddziałowej Komisji w Warszawie”. W dniu 1 lipca br. zostało zarejestrowane postępowanie karne o sygn. S 49/15/Zk, w ramach którego sprawa eksterminacji w 1940 r. jeńców z obozu w Kazachstanie będzie procesowo wyjaśniana. W tym samym dniu skierowane zostało do Piotra Woyciechowskiego wezwanie do stawiennictwa w tej sprawie do Oddziałowej Komisji w Warszawie, czynność procesowa z udziałem wymienionego została zaplanowana w najbliższych dniach.

Powyższe fakty przeczą twierdzeniu, że Instytut Pamięci Narodowej „nie chce informacji o stalinowskich zbrodniach”.

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie”.