Flickr.com / CC 2.0

Agencja Praw Podstawowych UE – obaliła medialną narrację, mówiącą o nieustannie bitych i gwałconych kobietach w naszym kraju. Raport ujawnia, że Polska jest krajem o najmniejszej skali przemocy wobec kobiet spośród krajów UE. Najczęściej przemocy doświadczają kobiety z krajów postępowej Skandynawii oraz Francji.

Co więcej Polska nie tylko ma najmniejszą skalę przemocy, ale i jest w czołówce krajów, gdzie najczęściej zgłasza się przypadki przemocy wobec kobiet. To największa jak dotychczas próba zdiagnozowania sytuacji kobiet w krajach unijnych. Według Raportu, Polska na tle całej Unii Europejskiej odznacza się najniższym wskaźnikiem przemocy doświadczanej przez kobiety od obecnego lub byłego partnera. Najgorzej pod tym względem jest w Danii, Francji i Finlandii. Wszystkie wykorzystane w tym badaniu parametry rozkładają się w podobny sposób: wyniki Francji i krajów skandynawskich są niepokojące. W przeciwieństwie do nich, Polska wypada bardzo dobrze.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie wywiadów z 42 tys. kobiet z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Pokazuje ono, że przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc ze względu na płeć doświadczana w przeważającej mierze przez kobiety, to poważne naruszenie praw człowieka, którego UE nie może lekceważyć. Podczas badania zapytano kobiety o ich doświadczenia związane z przemocą fizyczną, seksualną i psychiczną, w tym o przypadki przemocy w rodzinie („przemoc domowa”), jak również o przypadki nękania („stalking”), molestowania seksualnego oraz o to, jaką rolę odgrywają nowe technologie w kwestii złego traktowania, którego doświadczają kobiety. Ponadto pytano je o doświadczenia związane z przemocą w wieku dziecięcym.

mapapr1

Polska charakteryzuje się także niewielką liczbą przypadków molestowania seksualnego kobiet powyżej 15. roku życia (jest ich prawie 3 razy mniej niż w Szwecji i Danii) oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wywiad (prawie 2 razy mniej niż średnia europejska, co stanowi trzeci wynik w Unii, na równi ze Słowenią).

Polska bardzo dobrze wypada również w świetle statystyk dotyczących przemocy wobec dziewczynek. Można powiedzieć, że na tle innych państw UE, w Polsce bicie dziewczynek jest rzadkością. Tylko 14% badanych kobiet stwierdziło, że doświadczyły w dzieciństwie przemocy fizycznej. Dla porównania, w Danii do podobnych przeżyć przyznała się co trzecia respondentka, a w Finlandii prawie połowa z nich. Lepszy wynik od Polski uzyskały jedynie Słowenia (8%) i Cypr (10%).

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polki czują się bezpiecznie. Tylko 3% odczuwało często lęk przed staniem się ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, a aż 86% nigdy się tego nie bało. Większość z nich (ponad 60%) nie unika określonych miejsc i sytuacji z powodu strachu przed staniem się ofiarą takich czynów. Najmniej bezpiecznie znów czują się mieszkanki Skandynawii: Finlandii, Szwecji i Danii – strach odczuwa mniej więcej co trzecia kobieta w tym kraju.

Podsumowując, w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki najbardziej wszechstronnego z dotychczasowych
badań na poziomie UE (i w skali świata), dotyczącego rozmaitych rodzajów przemocy doświadczanej przez kobiety, zatem badania są jak najbardziej rzetelne.

źródła: fra.europa.eu / fra.europa.eu 2 / racjonalista.pl