Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zakłada on utworzenie rejestru osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Dane recydywistów będą powszechnie dostępne.

„Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza nowe, dotąd nieistniejące środki ochrony społeczeństwa, w tym szczególnie nieletnich, przed przestępczością seksualną” – podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Propozycja ministerstwa sprawiedliwości zakłada stworzenie dwóch baz: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny.

W rejestrze z dostępem ograniczonym znajdą się dane m.in. na temat osób z prawomocnymi wyrokami za przestępstwa na tle seksualnym, osób, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w związku z amnestią oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane dotyczyć będą m.in. identyfikacji oskarżonego, jego czynu, miejsca odbywania kary oraz daty jej zakończenia. Dostępne będzie również zdjęcie skazanego, a także informacje o jego wyglądzie, miejscu zameldowania oraz pobytu. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały przede wszystkim sądy, prokuratury, Policja, ABW, Służba Celna, CBA, a także organy administracji rządowej i samorządowej.

„Jednym z ważnych rozwiązań jest nałożenie na pracodawców oraz organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich obowiązku sprawdzenia w tym rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić” – podano w komunikacie.

Rejestr powszechny obejmie informacje dotyczące sprawców czynów zabronionych, którzy dokonali gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na osobie poniżej 15. roku życia oraz recydywistów. Dane te będą bardziej ograniczone od poprzedniej grupy, ale jednocześnie powszechniejsze.

Projekt zakłada również stworzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Będzie ona zawierać najświeższe informacje dotyczące miejsc o szczególnym zagrożeniu. Mapa ta ma być udostępniona na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

 

radiozet.pl/mn