źródło: Gazeta Pomorska

Rozwiązania wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy podkreślają zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników. Dowiadujemy się od sekretarza stanu w kancelarii prezydenta, Andrzeja Dery. W sobotę weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział , że nowe przepisy są odpowiedzią na liczne skargi pracowników przychodzące do Kancelarii Prezydenta. Celem zmian jest zwiększenie ochrony pracowników. – Zgodnie z normą konstytucyjną na państwie ciąży obowiązek ochrony pracowników jako “słabszej strony” stosunku pracy – wskazuje Dera.

– Wprowadzone rozwiązania podkreślają zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników. Otwarcie zawartego w Kodeksie pracy przykładowego katalogu zachowań noszących cechy dyskryminacji ma na celu spowodowanie, iż każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację – podkreśla sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Co więcej? Mobbing.

W wyniku nowelizacji, pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Również w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę. Wcześniej jedynie pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, miał prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. W wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, zgodnie z zapowiedziami w 2020 r. ma wynosić 2450 zł).

Szczególne uprawnienia dla członków rodziny.

Istotną zmianą w przepisach Kodeksu Pracy jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego. A także do urlopu rodzicielskiego. Mają do tego prawo pracownicy z najbliższej rodziny, np. dziadek, babcia, brat, siostra. Zatem członkowie najbliższej rodziny, m.in.:
– zostają objęci ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego;
– bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Zmiany w świadectwie pracy.

W wyniku nowelizacji zostają wydłużone terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. W sytuacji, gdy pracownik dopatrzy się błędów w świadectwie pracy, może wystąpić o jego sprostowanie. Do 6 września 2019 r. miał na to 7 dni. Z kolei, od 7 września 2019 r. pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Natomiast w razie, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, pracownik ma 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy. Z kolei w razie niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik może wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.