ZHPSzefowie Związku Harcerstwa Polskiego, stworzyli nową treść przysięgi harcerskiej. Nie będzie w niej już, dotychczasowego odwołania do Boga. Nowa rota, ma nawiązywać do tej, która obowiązywała  latach 1947-1957.

Dotychczas, osoby aspirujące do wspólnoty harcerskiej przysięgały:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu

Ta rota pozostanie jako podstawowa, ale powstała również druga – na razie – alternatywna:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Sprawiedliwości i Prawdy, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Zmiany wprowadzane w formule przysięgi, niepokoją wielu harcerzy a nowa rota zostanie przedłożona na zjeździe ZHP w roku 2017. Rzecznik organizacji – Monika Kubacka stwierdziła:

Prace zespołu zakończyły się na początku tego roku przedłożeniem nowej redakcji przysięgi, która będzie konsultowana ze wspólnotą instruktorską.

Warto przypomnieć w tym miejscu słowa dwóch osób. Z jednej strony założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella:

Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej, żeby go nie było.

Druga osoba to Jan Paweł II, który mówił o harcerstwie:

Organizacja harcerska wychowuje młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich i narodowych.

Władze ZHP otwarcie przyznają, że nowa rota jest nawiązaniem do tej z lat 1947 – 1957. Oficjalnie uzasadnia się to chęcią dostosowania do osób, które chcą być harcerzami, ale „nie są gotowe na określenie swojego wyznania bądź też deklarują się jako ateiści”.