„Ręce precz od naszych dzieci” – pod tym hasłem odbywały się wczoraj w całej Polsce protesty przeciwko polityce rządu w zakresie edukacji. Zorganizowała je Prawica Rzeczypospolitej.

Protest pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Foto: Facebook

„W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego przypominamy, że Rzeczpospolita w swym prawie potwierdziła, że wychowanie naszych dzieci w szkołach publicznych powinno szanować chrześcijański system wartości oraz przekazywać dzieciom i młodzieży polskie dziedzictwo kulturowe. Niestety, obecna władza stale podważa te zasady, które ma obowiązek realizować.” – możemy przeczytać w oswiadczeniu partii Marka Jurka. Odwołują się oni do następującego zapisu obecnego w ustawie o systemie oświaty: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Protest w Białymstoku. Foto: Facebook.com
Protest w Białymstoku.
Foto: Facebook.com

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

Protestujący domagali się (jak zapisano w petycji, która została złożona w 16 wojewódzkich Kuratoriach Oświaty) „formalnego odrzucenia zaleceń edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”, „dejścia od polityki monopolizacji przez państwo obszaru wychowania, której wyrazem jest narzucenie szkołom „darmowego elementarza” dla pierwszoklasistów”.

Protest w Lublinie.
Foto: Paweł Kubala/Parezja.pl

Ponadto w petycji wyrażono oburzenie „wobec arogancji koalicji rządowej, która odrzuciła w parlamencie Obywatelską inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie sześciolatków”. Protestujący zaapelowali także „do Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorów oświaty, dyrektorów szkół i nauczycieli o odrzucenie działań niezgodnych z ustawą o systemie oświaty i przywrócenie właściwego celu edukacji, jakim jest wszechstronny, intelektualny i moralny rozwój uczniów”.

 W manifestacjach brały udział, oprócz Prawicy Rzeczypospolitej, także takie organizacje jak m.in. Stowarzyszenie KoLiber, Kluby Gazety Polskiej, czy Solidarni 2010.

Protest w Bydgoszczy. Foto: Facebook
Protest w Bydgoszczy.
Foto: Facebook

Na razie nic nie wiadomo o jakichkolwiek reakcjach na tę inicjatywę ze strony rządu czy koalicji trzymającej władzę. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu największą uwagę poświęcono gratulacjom dla pana premiera Donalda Tuska z powodu wykorzystania przez niego możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy na zachodzie w charakterze przewodniczącego Rady Unii Europejskiej.