Zarząd spółki Agora zdecydował o kolejnych konsultacjach ze związkiem zawodowym i radą pracowników sprawie zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniem grupowym.

Decyzja zapadła 6 grudnia 2016 roku. Zgodnie z zasadami określonymi w trójstronnym porozumieniu z 11 października zawartym pomiędzy Agorą SA, Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Agora SA i Inforadio oraz Radą Pracowników Agory SA redukcja zatrudnienia miała dotyczyć nie więcej niż 135 osób i być przeprowadzona do 31 grudnia bieżącego roku.

Obecnie zarząd chce zwiększyć liczbę osób objętych zwolnieniem grupowym do około 190, co stanowi 9,6 procent zatrudnionych.