Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023, a Partia Prawo i Sprawiedliwość będzie w nich dążyć do trzeciej kadencji. Zaprezentowany przez nich program wyborczy jest oparty na  tzw. „konkretach PiS”. Obejmuje on zakresy dotyczące polityki socjalnej, mieszkaniowej, oraz te odnoszące się do służby zdrowia, świadczeń emerytalnych i rolnictwa. Na stronie partii PiS, program wyborczy ma ponad 300 stron, więc dokładne zapoznanie się z nim, wymaga poświęcenia sporych nakładów czasu. W dalszej części tego artykułu przedstawimy skrócone informacje na temat najważniejszych punktów zawartych w programie Prawa i Sprawiedliwości. 

Ustrój – demokracja lokalna i centrum rządu

W programie wyborczym znajduje się szereg informacji o zmianach w ustroju polskim, które partia zamierza wprowadzić.

 • Wprowadzenie „dnia referendalnego” w połowie kadencji.
 • Umożliwienie wyboru komendantów straży gminnej i miejskiej w lokalnych wyborach. 
 • Uwzględnienie programu deglomeracyjnego. Obejmuje on usprawnienie lokalnego transportu i infrastruktury, wparcie dla lokalnych ośrodków akademickich i wyższych szkół zawodowych oraz zdecentralizowane myślenie o planowaniu działań i organizacji podmiotów administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego.
 • Przeniesienie wojewodów. Będą oni funkcjonować pod nadzorem premiera.
 • Nowelizacja regulaminu pracy Rady Ministrów oraz wzmocnienie organów i instytucji podległych premierowi. 
 • Podejmowanie działań, które zmierzają do zniesienia immunitetu formalnego.
 • Zwiększenie roli Ministra Spraw Zagranicznych poprzez zapewnienie jednolitej koordynacji działań, podejmowanych przez organy władzy publicznej na arenie międzynarodowej.

Bezpieczeństwo

Program PiS obejmuje również wiele założeń dotyczących bezpieczeństwa. Są to m.in.:

 • Osiągnięcie najsilniejszej armii lądowej w Europie. Powiększenie liczebności Sił zbrojnych do 300 tys. żołnierzy oraz wdrożenie nowoczesnego sprzętu.
 • Zwiększenie dywizji wojsk lądowych do sześciu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa polskiego nieba i odbudowanie potencjału Marynarki Wojennej RP, gotowość do obrony cyberprzestrzeni przez Wojska.
 • Kontynuacja Narodowego Programu Amunicyjnego.
 • Otwarcie Wojskowej Akademii Medycznej.
 • Rozszerzenie możliwości kształcenia i szkolenia żołnierzy, rozpoczęcie nauczania w nowych liceach wojskowych. Stworzenie nowych klas mundurowych – 1000 w całej Polsce.
 • Wprowadzenie obowiązkowego kursu pierwszej pomocy, rozwój edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Niezmienne wsparcie Ukrainy w wojnie.
 • Zapewnienie karetek dla każdej gminy.
 • Dalsze bronienie granic przez nielegalnymi migrantami.
 • Wsparcie finansowe służb mundurowych, aby jak najdłużej pozostawali w służbie.

Sądownictwo

Najważniejsze punkty w reformie sądownictwa:

 • Reforma Sądu najwyższego poprzez umacnianie jego autorytetu i usprawnienie działania.
 • Reforma struktury sądów. Ma być prostsza i przejrzysta.
 • Ograniczenie sędziowskich funkcji administracyjnych. Skrócenie czasu postępowań.
 • Ograniczenie kognicji sądów. Sprawy rejestrowe i związane z księgami wieczystymi zostaną przekazane do właściwości notariuszy.
 • Wzmocnienie trójpodziału władzy.
 • Dbanie o pracowników sądu. Pracownicy sądu nie zostaną zwolnieni z powodu reformy.
 • Wprowadzenie sędziów pokoju. Będą oni orzekać w sprawach wykroczeniowych i drobnych sprawach cywilnych.
 • Uruchomienie szybszej ścieżki sądowej dla frankowiczów.
 • Uporządkowanie pracy biegłych sądowych. 
 • Wprowadzenie rozwiązań, które doprowadzą do informatyzacji i cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Ochrona przed nadmierną biurokracją. Celem jest pełna cyfryzacja do 2030 r.
 • Uregulowanie kwestii dzikiej windykacji. Będzie ona podlegać licencjonowaniu.
 • Ochrona firm rodzinnych oraz dokończenie otwarcia zawodów prawniczych (połączenie zawodu radcy prawnego i adwokata w jeden samorząd).
 • Wprowadzenie jasnej definicji umowy franczyzy.

Unia Europejska

W swoim programie Prawo i Sprawiedliwość odnosi się do obecności Polski w UE. PiS jako warunek konieczny do prowadzenia polityki zgodnej z polską racją i interesami uznaje możliwość jej suwerennego kształtowania. Dodatkowo uznaje z konieczne wprowadzenie następujących mechanizmów:

 • Uniemożliwienie działania instytucji brukselskich poza traktatami. 
 • Sprzeciw wobec prób forsowania przez część państw (tj. Niemcy, Francja oraz kraje Beneluksu) zmian instytucjonalnych, odchodzących od zasady jednomyślności. 
 • Koncepcja różnorodnej Europy, która stawia na elastyczność wyboru przez państwa członkowskie sektorów i poziomu współpracy, jaki chcą osiągnąć. 
 • Zawarcie w traktatach możliwości odwołania się do woli obywateli w referendum. Przy spełnieniu progu frekwencyjnego 50%, negatywny wynik powinien skutkować zaprzestaniem procedowania projektu.
 • Domaganie się stworzenia procedury badania praworządności działań instytucji europejskich.
 • Dodanie instytucji petycji kwalifikowanej.

Polityka społeczna

Zmiany i obietnice obejmujące politykę społeczną w programie Prawa i Sprawiedliwości:

 • Wprowadzenie grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy.
 • Wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Mają one zabezpieczać środki na utrzymanie dzieci, przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego.
 • Uregulowanie kwestii związanych z prawem spadkowym. Oddzielenie majątku spadkowego od osobistego spadkobiercy.
 • Nowelizacja prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przyznanie numeru PESEL, dla dziecka urodzonego za granicą.
 • Wprowadzenie emerytur stażowych.
 • Uchwalenie ustawy o asystencji dla osób niepełnosprawnych. 

Rynek pracy

 • Dofinansowanie dla pracodawcy za utworzenie miejsca pracy zdalnej dla osoby młodej.
 • Dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy (do 30 r.ż.) oraz osoby będącej opiekunem. 
 • Rozszerzenie usług online dla osób poszukujących pracy. 
 • Zwiększanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz nauczycieli. 

Mieszkalnictwo

 • Kontynuacja programów „Pierwsze mieszkanie” oraz „Bezpieczny Kredyt 2%”.
 • Rozwój programów budownictwa socjalnego, komunalnego i społecznego budownictwa bezczynszowego.
 • Rozszerzenie programu „Dom bez formalności”.
 • Walka z „patodeweloperami”.
 • Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Zwiększanie praw członów.

Służba zdrowia

 • Darmowe leki dla seniorów i dzieci.
 • Zwiększenie listy specjalistów i poszerzenie terapii refundowanych.
 • Program obejmujący lepsze wyżywienie w szpitalach.
 • Zwiększenie liczby miejsc na kierunkach medycznych.
 • Zwiększenie liczby poradni lekarzy rodzinnych.
 • Stworzenie systemu eRejstracji i powiadomień SMS przed wizytą.

Edukacja

 • Próby zwiększenia kontroli nad szkołami.
 • Dofinansowanie posiłków w szkole.
 • Laptop dla każdego czwartoklasisty.
 • Bezpłatny kurs na prawo jazdy.
 • Bon „Poznaj Polskę” dla uczniów.
 • Rozwój programu wsparcia dla budowy i modernizacji szkół specjalnych.

Rolnictwo

Najważniejszym celem programu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie rolnictwa jest zapewnienie jego stabilności. Stworzenie takich warunków, które pozwolą rolnikom, także tym posiadającym małe gospodarstwa, utrzymywanie się z produkcji rolnej. Obietnice obejmują również uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej produktów rolnych, utworzenie rolniczej platformy informatycznej, rozwinięcie programu polskiej żywności oraz budowę terminalu towarowego i rozbudowę infrastruktury portów.

Inne założenia

Dodatkowo PiS w swoim programie deklaruje, że nie zrezygnuje z węgla jako komponentu miksu energetycznego. Dodatkowo ich celem do 2031 roku jest likwidacja 500 tys. pieców węglowych. PiS w swoich założeniach zapowiada rozwój sieci autobusowych i kolejowych. Partia chce, aby do 2027 roku kolejami podróżowało 400 mln pasażerów rocznie. Zmiany, które PiS chce wprowadzić, obejmują również sektor kulturowy. Określa on m.in. tworzenie nowych instytucji kultury oraz zwiększenie nakładu na program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy

Kolej plus”

 • Budowa i odbudowa linii kolejowych.

Ciepłe mieszkanie”

 • Finansowanie wymiany pieców węglowych. 

Lokalna półka”

 • Wprowadzenie obowiązku dla sklepów. Przynajmniej dwie trzecie produktów spożywczych od lokalnych dostawców. 

Przyjazne osiedle”

 • Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty.
 • Rewitalizacja i budowa nowych parków.
 • Fotowoltaika na blokach.
 • Budowa wind.
 • Inwestycje w parkingi.

Senior +”

 • Zwiększenie nakładów finansowych do aktywizacji osób starszych.
 • Wsparcie dla uniwersytetów trzeciego wieku.
 • Rozbudowa domów i klubów, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania. 

Pogodna starość”

 • Powszechne finansowanie sieci dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych.

800+”

 • Świadczenie „500+” zwiększy się do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 r. 

Maluch+”

 • Zwiększenie miejsc żłobkach, klubach dziecięcych oraz u opiekunów dziennych.
 • Powstanie przynajmniej jednego żłobka w każdej gminie. 

Pełny program partii znajdziesz tutaj.