Jeśli myślimy o założeniu działalności gospodarczej, warto dowie­dzieć się, jakie trzeba speł­nić dodat­kowe warunki oraz zapo­znać się z kwe­stiami, które na samym początku pla­no­wa­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej nie do końca mogą być dla wszystkich oczywiste.

Kto może zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą?

Praktycznie każdy. Nie ma co ukrywać, że w większości przypadków działalność gospodarcza zakładana jest przez początkujących przedsiębiorców i jest najpowszechniejszym tworem z wszystkich możliwych form prowadzenia biznesu. W więk­szo­ści przy­pad­ków zało­że­nie firmy i pro­wa­dze­nie jej w wybra­nej przez sie­bie for­mie prze­bie­gnie bez naj­mniejszego pro­blemu.

Ile kosz­tuje pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej?

Przy­szły przed­się­biorca poza wymo­gami for­mal­nymi powi­nien prze­my­śleć wyso­kość kosz­tów począt­ko­wych powią­za­nych z zało­że­niem wła­snej dzia­łal­no­ści. Dzia­łal­ność gospo­dar­cza wymaga naj­mniej for­mal­no­ści i jest dar­mowa, natomiast sprawa wygląda nieco inaczej jeśli chodzi o jej dalsze prowadzenie.

Naj­więk­sze koszty, które ponie­sie osoba zakładająca działalność, będą doty­czyły opłacania ZUS-u i prowadzenia księgowości. Do tego dojdą nam koszty w postaci opłacania podatków i ponoszenia stałych kosztów prowadzenia działalności, jak opłacanie pracowników, lokalu, leasingi czy innych kosztów stałych generujących przychody.

Jakie korzy­ści daje dzia­łal­ność gospo­dar­cza?

Bez wąt­pie­nia główną zaletą, jaką zapew­nia wła­sna dzia­łal­ność gospo­dar­cza, jest przede wszyst­kim ogromna moż­li­wość samo­re­ali­za­cji dla przy­szłego przed­się­biorcy. Ustala on sam cele, zakres swo­jej dzia­łal­no­ści oraz ma moż­li­wo­ści kon­tro­lo­wa­nia wła­snego dochodu.
Kolej­nym atu­tem na pewno będzie ela­styczny czas pracy, który osoba chcąca zacząć dzia­łać na swo­jej dzia­łal­no­ści będzie mogła mieć.

Osoba chcąca zacząć dzia­łać na swoim, będzie mogła nacie­szyć się z posia­da­nia przy­wi­leju ela­stycz­nego czasu pracy. Począt­ku­jący przed­się­biorca może rów­nież liczyć na szansę roz­woju swo­jej firmy, co może prze­ło­żyć się w przy­szło­ści na wyso­kość jego dochodu.

Jakie są wady pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej?

Do jed­nych z naj­więk­szych wad pro­wa­dze­nia wła­snej dzia­łal­no­ści zali­cza się ryzyko nie­po­wo­dze­nia przed­się­wzię­cia, dla­tego przy­szli przed­się­biorcy powinni sta­ran­nie prze­my­śleć swoją stra­te­gię i plan dzia­ła­nia, by ich dzia­łal­ność mogła odnieść suk­ces. Decy­du­jąc się na zało­że­nie wła­snej dzia­łal­no­ści, należy rów­nież pamię­tać o odpo­wie­dzialności finan­so­wej i praw­nej, któ­rej nie spo­sób unik­nąć, zarówno za swo­ich pra­cow­ni­ków, jak i za sie­bie.

Nie można zapo­mnieć o koniecz­no­ści ponie­sie­nia kosz­tów zwią­za­nych z roz­po­czę­ciem  przed­się­wzię­cia, a także o moni­to­ro­wa­niu kon­troli sytu­acji na rynku i podej­mo­wa­nia cią­głej walki o poten­cjal­nych klien­tów.

Naj­więk­szą wadą, jak i pro­ble­mem może oka­zać się koniecz­ność śle­dze­nia zmian w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych. Przy­szli przed­się­biorcy muszą się zapo­znać mię­dzy innymi z prze­pi­sami podat­ko­wymi, zasa­dami higieny pracy i bez­pie­czeń­stwa, pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji fir­mo­wej czy prze­pi­sami Kodeksu pracy. Część problemów rozwiąże nam opłacenie księgowej czy korzystanie od czasu do czasu z porad prawnych.

 

Dla kogo Star­tup, dzia­łal­ność gospo­dar­cza a spółka z ogra­ni­czoną odpowiedzialnością naj­lep­szym roz­wią­za­niem?

Star­tup jest tymczasową organizacją, która opiera się na inno­wa­cji. Za star­tup można uznać rów­nież jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą ponieważ istnieje wiele definicji startupu. Najczęściej przyjmuje się jednak, że startup to nowatorskie rozwiązanie, obarczone dużym ryzykiem i finansowane zewnętrznie.

Zało­że­nie spółki z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzialnością wiąże się natomiast z kosz­tami (w przeciwieństwie do JDG). Wynika to z tego, że umowę spółki musi spo­rzą­dzić nota­riusz w for­mie aktu nota­rial­nego, a taksa nota­rialna uza­leż­niona jest od war­to­ści doko­ny­wa­nej czyn­no­ści. Gdy przed­się­biorca decy­duje się na zało­że­nie spółki, musi uwzględ­nić, że od umowy oraz aktu zało­ży­ciel­skiego należy zapła­cić poda­tek od czyn­no­ści cywilnopraw­nych. Pod­stawę obli­cza­nia podatku sta­nowi war­tość wkła­dów wnie­sio­nych do majątku spółki lub kapi­tału zakła­do­wego. Wkład wspól­nika to mają­tek prze­ka­zy­wany przez niego na rzecz spółki, aby spółka posia­dała swój wła­sny mają­tek. W spółce z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzialnością mini­malna wyso­kość kapi­tału zakła­do­wego wynosi 5.000 zł.

Prze­pisy prawne w nie­któ­rych przy­pad­kach wyma­gają spo­rzą­dze­nia umowy w for­mie szcze­gól­nej, na przy­kład dla umowy spółki part­ner­skiej obo­wiąz­kowa jest forma aktu nota­rial­nego – co w tym przy­padku powo­duje dodat­kowe koszty, ponie­waż należy udać się do nota­riusza, który ten akt spo­rzą­dzi.

Do kosz­tów należy rów­nież dodać wypisy umowy. W sądzie reje­stro­wym będzie skła­dany jeden wypis, dla każ­dego wspól­nika pobiera się po jed­nym wypi­sie i jeden dodat­kowy wypis do sądu. Jest nali­czana opłata w wyso­ko­ści 600 zł pod­czas reje­stra­cji spółki w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym.

Zatem nie ma jed­nej i zasad­ni­czej odpo­wie­dzi dla kogo, jaka opcja będzie naj­lep­szym roz­wią­za­niem, ponie­waż każda z tych ma do zaofe­ro­wa­nia co innego i każdy przed­się­biorca będzie miał inne ocze­ki­wa­nia wobec swo­jego wyboru. Powszechnie przyjmuje się jednak, że działając w pojedynkę lub z kilkoma osobami i prowadząc proste w obsłudze działania, które nie są obarczone ryzykiem łatwiej będzie prowadzić JDG, natomiast jeśli wchodzą w grę większe kontrakty, przetargi i ryzykowne transakcje bezpieczniejsza będzie spółka zoo.

Pod­su­mo­wu­jąc, przy­szły przed­się­biorca, powi­nien skru­pu­lat­nie prze­my­śleć każdą decy­zję, którą ma zamiar pod­jąć w sto­sunku do pla­no­wa­nego przed­się­wzię­cia, uwzględ­nić wyso­kość kosz­tów, które będzie musiał ponieść oraz zadbać o kwe­stie zwią­zane z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami praw­nymi. Warto rów­nież, aby przed­się­biorca współ­pra­co­wał z kan­ce­la­rią prawną, by w przy­szło­ści unik­nąć poten­cjal­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z prze­pi­sami praw­nymi.